Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

Prowadzimy rekrutację na semestr letni. Zadzwoń i dowiedz się więcej 76/ 746 53 24.

Prowadzimy następujące studia podyplomowe:
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH

 • Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
czytaj więcej...

Studia trwają trzy semestry.

Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć z grupami wczesnoszkolnymi oraz terapeutycznymi, która stworzą dzieciom optymalne warunki do nauki, pomimo występujących trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych.

Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi.

Program realizowany będzie w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Zajęcia odbywać się będą w trybie piątkowo-sobotnim, dwa razy w miesiącu.

Program studiów uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

 1. Pedagogika wczesnoszkolna.
 2. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna.
 3. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej.
 4. Psychologia rozwoju.
 5. Edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych.
 6. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki.
 7. Edukacja polonistyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 8. Podstawy nauczania matematyki.
 9. Edukacja matematyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym .
 10. Edukacja społeczna i przyrodnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 11. Edukacja muzyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 12. Edukacja plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 13. Wychowanie fizyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 14. Wybrane zagadnienia logopedii.
 15. Diagnoza psychopedagogiczna.
 16. Biblioterapia.
 17. Metody wychowawczego wspierania rodziny.
 18. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 19. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej .
 20. Historyczne i społeczne uwarunkowania edukacji.
 21. Seminarium dyplomowe.
 22. Praktyka pedagogiczna (210 godz.)
 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

czytaj więcej...

Studia trwają trzy semestry.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli grup przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych do pracy której owocem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do zdobywania wiedzy, pomimo występujących trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych.

Absolwent może być zatrudniony na stanowisku:

 • nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych,
 • nauczyciela w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne
lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chciałyby zawodowo zająć się kształceniem i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Program realizowany będzie w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. Zajęcia odbywać się będą w trybie piątkowo-sobotnim, dwa razy w miesiącu.

Program studiów uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

Program

 1. Pedagogika przedszkolna
 2. Pedagogika wczesnoszkolna
 3. Pedagogika specjalna
 4. Psychologia rozwoju
 5. Edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych
 6. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki
 7. Edukacja polonistyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
 8. Podstawy nauczania matematyki
 9. Edukacja matematyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
 10. Edukacja społeczna i przyrodnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym
 11. Edukacja muzyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
 12. Edukacja plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
 13. Wychowanie fizyczne
 14. Wybrane zagadnienia logopedii
 15. Diagnoza psychopedagogiczna
 16. Terapia pedagogiczna
 17. Metody wychowawczego wspierania rodziny
 18. Metodyka pracy w przedszkolu
 19. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 20. Historyczne i społeczne uwarunkowania edukacji
 21. Seminarium dyplomowe
 22. Praktyka pedagogiczna (210 godzin).
 • Terapia Pedagogiczna

czytaj więcej...

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów do realizacji procesu diagnostycznego oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (korekcyjno-kompensacyjnych, dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki).

Studia skierowane są do absolwentów kierunku Pedagogika lub innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki. Kończą się uzyskaniem zaliczeń z oceną z ćwiczeń i pozytywnej oceny z egzaminu z poszczególnych przedmiotów przewidzianych w planie studiów, złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Odbywać się będą w trybie piątkowo-sobotnim.

Program studiów uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 1. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (20 godz.)
 2. Psychologia kliniczna (20 godz.)
 3. Edukacja dzieci z niepełnosprawnością (20 godz.)
 4. Metody diagnozy psychopedagogicznej (20 godz.)
 5. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (20 godz.)
 6. Praca z rodziną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20 godz.)
 7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20 godz.)
 8. Metody arteterapii (40 godz.)
 9. Metodyka zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 10. (30 godz.)
 11. Metodyka zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (30 godz.)
 12. Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego (30 godz.)
 13. Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami mowy (30 godz.)
 14. Metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci (30 godz.)
 15. Seminarium dyplomowe (20 godz.)
 16. Praktyka pedagogiczna. (150 godz.)
 • Przygotowanie Pedagogiczne
czytaj więcej...

Studia trwają trzy semestry.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. Studia przygotowują do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu. Jednakże zgodnie z najnowszymi przepisami absolwenci studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskają uprawniania wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Zajęcia odbywają się w trybie piątkowo-sobotnim, dwa razy w miesiącu.

Program studiów uwzględnia standardy kształcenia nauczycieli co do treści programowych dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich wraz z minimalnym obciążeniem godzinowym.

Główne bloki tematyczne: psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa, przedmioty uzupełniające. Podczas studiów realizowana jest również obowiązkowa praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin. (Dz. U. nr 25 poz.131)

 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Profilaktyka Szkolna
czytaj więcej...

Studia trwają trzy semestry.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz niezbędnych do projektowania, realizacji i ewaluacji działań profilaktycznych w szkole, z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela na różnych etapach edukacyjnych.

Studenci zdobędą profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

 • szkolnych (w świetlicach szkolnych, internatach i bursach szkolnych, na stanowisku pedagoga szkolnego),
 • pozaszkolnych (w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, domach wsparcia dziennego i domach pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży),
 • interwencyjnych (w pogotowiach opiekuńczych),
 • socjalizacyjnych (w domach dziecka).

Studia skierowane są do absolwentów wyższych studiów pedagogicznych wszystkich specjalności oraz innych kierunków nauczycielskich, osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej oraz profilaktyki szkolnej.

Zapraszamy osoby, które pragną profesjonalnie zajmować się opieką nad dziećmi i młodzieżą okresowo lub trwale pozbawionymi opieki rodzicielskiej, przebywającymi w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczych, a także zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi i wymagającymi oddziaływań o charakterze terapeutycznym.

Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów.

Zajęcia odbywają się w systemie piątkowo-sobotnim, dwa razy w miesiącu.

Zakres tematyczny obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 1. Pedagogika opiekuńcza i specjalna
 2. Psychologia rozwoju
 3. Wybrane zagadnienia niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
 4. Podstawy profilaktyki społecznej
 5. Metody diagnozy psychopedagogicznej
 6. Terapia pedagogiczna
 7. Metodyka i techniki warsztatowe w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 8. Rola i zadania pedagoga szkolnego
 9. Pedagogika rodziny
 10. Metodyka pracy z rodziną
 11. Edukacja zdrowotna
 12. Metodyka działań profilaktycznych w środowisku szkolnym
 13. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych
 14. Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocji i zachowania
 15. Profilaktyka i terapia uzależnień
 16. Komunikacja i trening interpersonalny
 17. Metodyka zajęć arteterapeutycznycznych

W ramach studiów realizowana jest także praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin.

 • Socjoterapia
czytaj więcej...

Studia trwają trzy semestry.

Ich celem jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych.

Absolwent studiów będzie profesjonalnie przygotowany do pracy w instytucjach:

 • edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne),
 • opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, państwowe i rodzinne domy dziecka),
 • resocjalizacyjnych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne, Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej, Pogotowie Opiekuńcze),
 • poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • Ośrodkach Interwencji Kryzysowej
 • oraz w innych placówkach, wymagających profesjonalnego przygotowania.

Studia przygotowują do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcyjnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania), z osobami dorosłymi (zaburzenia emocjonalne, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zaburzenia pourazowe, np. przemoc wewnątrzrodzinna, śmierć bliskiej osoby, rozwód itp.).

Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek oświatowych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, rodzinnych i państwowych domów dziecka, świetlic środowiskowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych itp.

Program realizowany będzie w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. Zajęcia odbywać się będą w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu.

Program studiów:

 1. Psychologia rozwoju.
 2. Teoretyczne podstawy socjoterapii.
 3. Psychologia kliniczna.
 4. Psychopatologia rozwoju wychowania.
 5. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej.
 6. Współczesne problemy wśród młodzieży.
 7. Podstawy prawa rodzinnego .
 8. Diagnoza psychopedagogiczna.
 9. Problematyka uzależnień: profilaktyka i terapia.
 10. Metody diagnozowania niedostosowania społecznego.
 11. Trening interpersonalny.
 12. Superwizja.
 13. Trening mediacji i negocjacji
 14. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
 15. Praca z dzieckiem niedostosowanym i jego rodziną.
 16. Interwencja kryzysowa.
 17. Socjodrama.
 18. Arteterapia jako forma pracy socjoterapeutycznej.
 19. Przeciwdziałanie agresji w środowisku szkolnym.
 20. Seminarium dyplomowe.
 21. Praktyka zawodowa (150 godzin).
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika (nowość)
czytaj więcej...

Celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno – rewalidacyjnych:

 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu głębokim

Studia nadają kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj.: zakładach pracy chronionej (aktywizacji zawodowej), warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia dziennego, domach pomocy społecznej, itp.

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie oraz studia magisterskie jednolite) z przygotowaniem pedagogicznym i pragną uzyskać kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki. Kończą się uzyskaniem zaliczeń z oceną z ćwiczeń i pozytywnej oceny z egzaminu z poszczególnych przedmiotów przewidzianych w planie studiów, złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Zajęcia odbywają się w trybie piątkowo – sobotnim, raz, bądź dwa razy w miesiącu.

Program realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. W trakcie nauki organizowane są wycieczki dydaktyczne do placówek edukacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. Pedagogika specjalna.
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Psychologia rozwoju.
 4. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
 5. Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 6. Metody wspierania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.
 7. Podstawy pedagogiki leczniczej.
 8. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim .
 9. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 10. Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej w placówkach dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
 11. Metodyka zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych placówkach specjalnych.
 12. Terapia muzyką i tańcem.
 13. Terapia plastyką.
 14. Biblioterapia.
 15. Metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualnej
 16. Wykład monograficzny.
 17. Proces edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych placówkach specjalnych.
 18. Seminarium dyplomowe.
 19. Praktyka pedagogiczna.
 • Trener Biznesu   (nowość)
czytaj więcej...

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych, które realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów z dużym naciskiem na treningi. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu.

Celem jest zdobycie przez uczestników kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia szkoleń.

Studia adresujemy do osób zainteresowanych pracą w charakterze trenera biznesu, pracowników działów personalnych, jednostek szkoleniowych oraz trenerów wewnętrznych.

Program:

 1. Trening integracyjny.
 2. Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera.
 3. Planowanie i projektowanie szkoleń.
 4. Warsztat procesu grupowego.
 5. Narzędzia szkoleniowe.
 6. Przygotowanie i organizacja pracy trenera.
 7. Prowadzenie szkoleń.
 8. Projektowanie materiałów szkoleniowych.
 9. Ewaluacja.
 • Podyplomowe studia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego (nowość)
czytaj więcej...

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania języka angielskiego na różnych poziomach edukacyjnych, które są niezbędne w pracy dydaktycznej, wychowawczej  oraz opiekuńczej nauczyciela, przy czym absolwenci studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskają uprawniania wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów II stopnia – także w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w placówkach kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych.

 Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nieodzownych w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela języka angielskiego, niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

W związku z tym absolwent będzie posiadał przygotowanie w zakresie:

 1. Specjalności nauczycielskiej, zgodnej z merytorycznym przygotowaniem do nauczania języka angielskiego.
 2. Psychologii i pedagogiki tak, aby pełnił funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizował proces nauczania, zaspakajał specjalne potrzeby edukacyjne podopiecznych, organizował życie społeczne na poziomie klasy, szkoły
  i środowiska lokalnego, współpracował z innymi nauczycielami i rodzicami.
 3. Dydaktyki przedmiotowej, tak, aby skutecznie prowadził zajęcia edukacyjne, rozbudzał zainteresowania poznawcze oraz wspierał rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także we właściwy sposób badał i oceniał osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Adresowane są do:

 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku filologia angielska oraz lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego, którzy nie posiadają kwalifikacji z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;
 • absolwentów pozostałych kierunków studiów I i II stopnia, którzy posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym lub biegłym, tj.:
 • Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C,
 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt – 7,0 pkt,
 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL)
  • wersja iBT – z wynikiem całkowitym min. 87 pkt,
  • wersja CBT – min. 213pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE,
  • wersja PBT – min. 550 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE,
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 – poziom „Expert”, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 – poziom „Expert”;

 Czas trwania i organizacja studiów:

 • udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • studia trwają 3 semestry i obejmują 330 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki;
 • zajęcia organizowane są w trybie piątkowo-sobotnim, dwa razy w miesiącu;
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów;
 • warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach prowadzonych w Uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem kształcenia wraz z praktykami, napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. Nr 50, poz. 400;
 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. Nr 25, poz. 131;
 • Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Poz. 1207).
 • Zarządzanie Kadrami i Płacami   (nowość)
czytaj więcej...

Studia trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje 205 godzin dydaktycznych. Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie osób zarządzających w firmie oraz kandydatów na menedżerów do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia adresujemy do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz pracowników działów kadr/HR, rekrutacji, szkoleń/rozwoju, budowania wizerunku, HR Business Partnerów. Zapraszamy także właścicieli firm, psychologów pracy, trenerów biznesu, doradców personalnych i zawodowych oraz tych, których interesuje zdobycie wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych niezbędnych do pracy zawodowej w szeroko pojętych służbach HR.

Program:

 1. Indywidualne prawo pracy i ubezpieczenia społeczne: wybrane zagadnienia
 2. Zbiorowe prawo pracy: wybrane zagadnienia
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 4. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia: aspekt prawny
 5. Analiza stanowisk pracy i oceny pracownicze
 6. Rozwój pracowników – zarządzanie kompetencjami i potencjałem pracowników
 7. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników
 8. Narzędzia doboru personelu
 9. Polityka szkoleniowa
 10. Wartościowanie stanowisk pracy
 11. Naliczanie plac i wynagrodzeń
 12. Prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań
 13. Coaching menedżerski
 14. Zarządzanie konfliktem i negocjacje
 15. Prowadzenie szkoleń: warsztat trenera
 16. Seminarium dyplomowe
NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH
 • Napędy i Sterowania Hydrauliczne w Maszynach Górniczych   (nowość)
czytaj więcej...

Studia trwają dwa semestry.

Celem studiów jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności obsługi, konserwacji oraz diagnozowania hydraulicznych układów roboczych i napędowych maszyn górniczych.

Studia adresujemy do pracowników nadzoru oraz pracowników obsługujących i konserwujących układy hydrauliczne maszyn górniczych.

Studia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych na stanowiskach laboratoryjnych i na podzespołach. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.

Ukończenie studiów (po pomyślnym zdaniu egzaminów i obronie pracy dyplomowej) potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych:

Program studiów obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

 1. Hydrostatyczne układy otwarte i zamknięte
 2. Budowa i działanie pomp i silników hydraulicznych
 3. Proces płukania i klasy czystości ISO4406 i NAS1638 dla cieczy roboczej stosowanej do hydraulicznych jednostek zębatych i tłokowo-osiowych
 4. Zalecenia dotyczące ochrony czasowej pomp i silników hydraulicznych
 5. Przyczyny awaryjności układów hydraulicznych i ekonomiczny aspekt ponoszonych kosztów awarii i postoju maszyn górniczych
 6. Diagnostyka układów hydraulicznych zamkniętych
 7. Organizacja stanowisk przeglądowo – remontowych w komorach maszynowych kopalni
 8. Praktyczny pomiar klasowości oleju
 9. Ćwiczenia na podstawowych elementach hydraulicznych z zdejmowaniem charakterystyk
 10. Poszczególnych jednostek hydraulicznych
 11. Nieprawidłowości występujące w układach hydraulicznych i ich zapobieganie
 12. Praktyczne diagnozowanie maszyn górniczych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej

 • Zarządzanie Procesami Produkcji
czytaj więcej...

Studia trwają dwa semestry.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do udziału w zarządzaniu procesami produkcji, a w szczególności we współczesnym przygotowywaniu produkcji, planowaniu działalności przedsiębiorstw, projektowaniu i organizowaniu procesów i systemów logistycznych oraz w sterowaniu przebiegu procesów produkcyjnych. Istotne miejsce w kształceniu znalazł aspekt praktycznego powiązania produkcji z jakością, logistyką, oraz softwarem.

Studia adresujemy do pracowników działów produkcyjnych, technologicznych, jakości oraz utrzymania ruchu, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje oraz efektywność pracy. Zapraszamy również osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w firmach produkcyjnych.

Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz laboratoriów.

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu.

Program studiów obejmuje 240 godzin dydaktycznych:

 1. Projektowanie procesów produkcyjnych.
 2. Techniczne przygotowanie produkcji.
 3. Komputerowe wspomagania realizacji procesów produkcyjnych.
 4. Podstawy badań operacyjnych.
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zaawansowanych technologiach.
 6. Gospodarka remontowo-naprawcza i utrzymanie ruchu (TMP).
 7. Logistyka produkcji i gospodarka materiałowa.
 8. Statystyczna kontrola procesu.
 9. Modelowanie i optymalizacja zarządzania w produkcji.
 10. Wykorzystanie metodologii SIX SIGMA w procesach wytwórczych.
 11. Warsztaty menedżerskie (Workshop).
 12. Planowanie i organizowanie procesów wytwórczych.
 13. Zarządzanie technologią.
 14. Lean engineering – mapowanie strumienia wartości.
 15. Przegląd systemów jakości w oparciu o normy: ISO 9001, ISO 14001 i normy branżowe.
 16. Kalkulowanie kosztów produkcji.
 17. Normowanie czasu pracy- metoda MTM.
 18. Warsztaty Lean Manufactiring-produktywność i efektywność systemów.
 19. Warsztaty Lean Managment (Woprkshop LM).
 20. Wybór technologii w aspekcie kryteriów ekologii.
 21. Seminarium dyplomowe.

 

 • Organizacja i Zarządzanie w Zakładach Górniczych (nowość)
czytaj więcej...

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych.

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu nadzorowania produkcji górniczej oraz organizacji i optymalizacji procesów inwestycyjno – produkcyjnych w górnictwie.

Studia adresujemy do osób pracowników nadzoru produkcji górniczej, działów planowania i rozwoju, kierowników i technologów produkcji, specjalistów ds. jakości i ochrony środowiska, pracowników kontroli produkcji, pracowników niższego i średniego dozoru górniczego, a także wszystkich aspirujących do objęcia stanowisk dozoru w zakładach górniczych.

Studia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych i projektów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu, w siedzibie Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.
Ukończenie studiów (po pomyślnym zdaniu egzaminów i obronie pracy dyplomowej) potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych:

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

 1. Podstawy prawne działalności górniczej.
 2. Uruchamianie produkcji górniczej.
 3. Technologie wydobycia.
 4. Organizacja i optymalizacja procesu wydobycia kopalin.
 5. Systemy zapewnienia jakości w procesach eksploatacji.
 6. Ochrona środowiska naturalnego.
 7. Zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
czytaj więcej...

Studia trwają dwa semestry.

Celem studiów jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy z zakresu kompleksowego przygotowania absolwentów wyższych uczelni pracujących, bądź planujących podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji do pracy na stanowiskach inspektora specjalisty, starszego specjalisty lub głównego specjalisty do spraw bhp (Dz. U. z 2004 r., nr 246, poz. 2468)

Zajęcia realizowane będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu.

Program studiów:

 1. Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce.
 2. Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania wykonywania pracy.
 3. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 4. Czynniki i zasady kształtowania materialnego środowiska pracy.
 5. Znaczenie i metody oceny ryzyka zawodowego.
 6. Wymagania bhp w budynkach i pomieszczeniach pracy.
 7. Dokumentowanie i świadczenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.
 8. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp.
 9. Wymagania i zakres obowiązków służb bhp.
 10. Pomoc przedlekarska.
 11. Zagrożenia ppoż., wybuchowe i awarie chemiczne w ochronie środowiska.
 12. Ekonomika i zasady organizacji środowiska pracy.
 13. Zarządzanie i audyt bhp.
 14. Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony osobistej z wymaganiami bhp.
 15. Rodzaje i zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
 16. Seminarium dyplomowe.
 • Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem   (nowość)
czytaj więcej...

Studia trwają dwa semestry.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na zrozumienie wymagań norm opisujących systemy zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia przygotowują słuchaczy do odpowiedniego dostosowania rozwiązań wynikających z wymagań przepisów do potrzeb przedsiębiorstwa, a także pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań związanych m.in. z zadaniami menedżera systemu, właściciela procesu, czy też auditora wewnętrznego.

Studia adresujemy do osób pracujących w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz osób pragnących uzyskać kompetencje menedżera i auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.

Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.

Ukończenie studiów (po pomyślnym zdaniu egzaminów i obronie pracy dyplomowej) potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto słuchacze (po pomyślnym zdaniu egzaminu certyfikującego) otrzymają opcjonalnie certyfikat auditora lub pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, PN 18001 wystawiony przez DEKRA Certification.

Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych:

Program studiów obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

 1. Zarządzanie jakością, w tym wymagania normy ISO 9001.
 2. Zarządzanie środowiskowe, w tym wymagania normy ISO 14001.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy: wymagania normy PN-N 18001.
 4. Wymagania prawne dotyczące jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Identyfikacja, dokumentowanie, monitorowanie i pomiary procesów.
 6. Zarządzanie projektami w zintegrowanym systemie zarządzania.
 7. Doskonalenie organizacji – koncepcje, modele, techniki.
 8. Audit zintegrowanego systemu zarządzania – wytyczne normy ISO 19011.
 9. Znormalizowane systemy zarządzania – aspekty związane z integracją.
 10. Certyfikacja systemów zarządzania.
 11. Wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania.
 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji  (nowość)

czytaj więcej...

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie prawa europejskiego oraz polskiego , a także analiza praktycznych problemów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.

Studia adresowane są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy pracują w obszarze odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji, tj: Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Kierownicy Działów, Dyrektorzy Biur, Specjaliści ds. ochrony danych osobowych, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. A także do wszystkich innych osób, które odpowiadają za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej lub chcą podjąć pracę w tych obszarach. Brak jest ograniczeń branżowych.

Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.
Ukończenie studiów (po pomyślnym zdaniu egzaminów i obronie pracy dyplomowej) potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uczelnię Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

W trakcie trwania studiów uczestnicy nabędą m.in. kompetencje, które będą mogli wykorzystać pełniąc funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji ponadto uzyskają umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji, przede wszystkim danych osobowych. Zadaniem studiów jest także wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji.

Program studiów:

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:
– zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
– podstawy prawne ochrony informacji niejawnych
– Zasady przetwarzania danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych
– ABI  – rola i kompetencje w procesach przetwarzania danych
– bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania
i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa
– ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
– Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji
– Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji
– Kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych

<< powrót

Comments are closed