Stypendia free milf porn
free porn pictures
free live porn
free mature porn
free hardcore porn
free porn site
free black porn
free hot porn
free porn cams
free porn downloads


Stypendia

 

 

Studenci Uczelni  Zawodowej  Zagłębia  Miedziowego  trybu stacjonarnego i niestacjonarnego mogą skorzystać z następujących rodzajów stypendiów:  
 

 

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może w danym roku akademickim otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku.
 
 
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa wyżej (zgodnie z art. 184 ust. 5 USW)

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy  semestru letniego 2013/2014), zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2014 r.  
 
Wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać w dowolnym momencie trwania roku akademickiego. 
 
 

Szczególnie uzdolnieni studenci mogą dodatkowo skorzystać ze stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia(pobierz wniosek >>).

 

ZASADY TWORZENIA RANKINGU 5% NAJLEPSZYCH STUDENTÓW DANEGO KIERUNKU DO STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK 2013/14

1. Listę 5 % najlepszych studentów na danym kierunku tworzy się na podstawie arytmetycznej średniej ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych przez studenta w roku akademickim 2012/2013, a oblicza się na podstawie ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów wg stanu na dzień 30 listopada 2012 r. (zgodnie z danymi wykazanymi przez Uczelnię w sprawozdaniu GUS).

2. Dziekanat ds. studenckich odpowiedzialny jest za sporządzenie listy studentów z danego kierunku ubiegających się o stypendium. Kierownik dziekanatu ds. studenckich potwierdza prawidłowość danych zawartych we wniosku studenta.

3. Listę 5 % najlepszych studentów na danym kierunku studiów zatwierdza Dziekan. Lista pozostaje do wglądu w dziekanacie ds. studenckich.

4. Studenci przyjęci w roku akademickim 2013/2014 na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studenci, którzy nie zaliczyli roku studiów  w roku akademickim 2012/2013 nie mogą ubiegać się o stypendium ministra, za wyjątkiem studentów, którzy nie zaliczyli roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych.

 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 76 749 89 14 lub mailowy:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   w godzinach pracy Kwestury.